2% z dane

Podporte naše občianske združenie MUSICA CLASSICA ŽILINA –  2% z dane

Ako poukázať 2 % z dane z príjmu?

Postup pri poukázaní 2 % sa líši od toho, či ste zamestnanec, či si podávate daňové priznanie sami (živnostníci), alebo či ste firma:

Ak ste zamestnanec…

1. Do 15. februára 2017 požiadate svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie…) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3 eurá.

2. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte časť 01 až 11 – Vaše osobné údaje. Identifikačné údaje MUSICA CLASSICA ŽILINA sú nasledovné:

 • IČO: 42390567
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): MUSICA CLASSICA ŽILINA
 • Sídlo: Dolný Val 47, 011 28 Žilina

oz udaje

4. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech MUSICA CLASSICA ŽILINA.

PDF_icon

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci)…

1. Vo Vašom prípade je „Vyhlásenie o poukázaní“ 2 % z Vašich daní priamo v daňovom priznaní (Oddiel VIII. V daňovom priznaní typu A alebo Oddiel XIII. v daňovom priznaní typu B). Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ nasledovné údaje:

 • Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
 • IČO: 42390567
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): MUSICA CLASSICA ŽILINA
 • Sídlo: Dolný Val 47, 011 28 Žilina

3. Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

4. Podajte daňové priznanie za rok 2016 do určeného termínu (31. marec 2017)do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech MUSICA CLASSICA ŽILINA.

Ak ste právnická osoba…

1.„Vyhlásenie o poukázaní“ je u právnických osôb súčasťou daňového priznania (Časť IV.).

2.Ak ste v roku 2016 (až do termínu podania daňového priznania v roku 2017) na verejnoprospešné účely darovali financie vo výške min. 0,5%dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane z príjmu, vyplňte v  časti IV. Daňového priznania do riadku 1 celkovú sumu darov v roku 2016 a do riadku 2 sumu 2 % z dane.

3.Ak ste v roku 2016 nedarovali na verejnoprospešné účely financie vo výške min. 0,5 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5 % z dane z príjmu, vyplňte do riadku 3 sumu 1,5 % z dane.

4.Vyplňte v časti IV. Údaje o prijímateľovi. Údaje MUSICA CLASSICA ŽILINA sú:

 • IČO: 42390567
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): MUSICA CLASSICA ŽILINA
 • Sídlo: Dolný Val 47, 011 28 Žilina

5.Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 4 uveďte koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6.Podajte daňové priznanie za rok 2016 do určeného termínu a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 1,5 alebo 2% z Vašej zaplatenej dane v prospech MUSICA CLASSICA ŽILINA.